Het nieuwe Ministerieel Besluit (MB) rond dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken is zonet gepubliceerd.

  • Hierdoor wordt het dragen van een mondmasker in alle vastgoed- en syndickantoren (winkelpand) vanaf 11 juli verplicht.

  • Gezien zalen waar AV's worden georganiseerd als conferentiezalen kunnen worden beschouwd, zullen mondmaksers ook tijdens een AV binnen een mede-eigendom verplicht moeten worden gedragen.

Een vraag die de CIB studiedienst af en toe krijgt, is of de plaatsing van zonnepanelen beschouwd kan worden als een energiebesparend werk, zodat men op eender welk tijdstip een minnelijk akkoord kan bereiken over een aangepaste huurprijs?

Als vastgoedmakelaar krijg je ongetwijfeld regelmatig de vraag of een kandidaat-koper tijdens een echtscheidingsprocedure een onroerend goed kan aankopen zonder dat de ex-echtgenoot daar nog in tussen hoeft te komen. Hoe zit de vork aan de steel?

De handelaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, kan failliet worden verklaard (artikel 2 Faill.W.). Het faillissement kan worden uitgesproken op aangifte van de gefailleerde of op dagvaarding van de schuldeisers of het openbaar ministerie. In het faillissementsvonnis wordt een rechter-commissaris aangewezen, alsook één of meerdere curatoren.

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

Tot voor kort bestonden er in België tal van beschermingsstatuten voor de meerderjarige die wegens ernstige gezondheidsproblemen niet in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Zo was er het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de onbekwaamverklaring en bijstand door een gerechtelijk raadsman. Die verschillende statuten werden recent afgeschaft en vervangen door één enkel beschermingsstatuut via de Wet van 17 maart 2013.

Wanneer is de Pachtwet van toepassing?

maandag, 04 mei 2020 00:00

Om van een pachtovereenkomst te kunnen spreken, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn die worden uiteengezet in de artikelen 1 en 2 van de Pachtwet. Hierbij gaat de verpachter de verbintenis aan om het genot van zijn landeigendom tijdelijk af te staan aan de pachter.

Dit contract geldt voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik dat de pachter 65 jaar zal zijn en zijn huidige leeftijd. Deze vaste periode, die minstens 27 jaar moet omvatten, garandeert de volledige loopbaan van de gebruiker. De boer mag dus maximaal 38 jaar oud zijn bij afsluiting van de loopbaanpacht.

Stel: een eigenaar wil zijn woning verkopen, terwijl deze woning nog verhuurd is. Waarmee moeten koper en verkoper zoal rekening houden ? Het Vlaams Woninghuurdecreet biedt antwoord.

Volgens het Vlaams Woninghuurdecreet is het opmaken van een plaatsbeschrijving bij het begin van de woninghuurovereenkomst nog steeds verplicht. Nieuw is dat er voortaan ook een bindende regeling bestaat rond de uittredende plaatsbeschrijving. Wat zijn nu de regels bij de intredende en uittredende plaatsbeschrijving?