Reglement biedingen onder gesloten omslag

1. ALGEMEEN


Een bieding onder gesloten omslag is een verkoopformule, die kan ingeroepen worden wanneer meerdere kandidaat-kopers bereid zijn de vraagprijs of een bedrag hoger dan de vraagprijs te bieden.  

Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure.  

In overleg met de eigenaar-verkoper wordt een bieding onder gesloten omslag georganiseerd, waarbij de kandidaat - kopers de mogelijkheid hebben voorafgaand het onroerend goed te bezichtigen.

Het tijdstip en de plaats van de bieding onder gesloten omslag worden vooraf bekend gemaakt. 

De eigenaar-verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden.

2. de voorwaarden voor het uitbrengen van een bod

Zowel meerderjarige natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn als rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen kunnen een geldig bod onder gesloten omslag uitbrengen.

3. Bezoekmoment


Het tijdstip (datum) van het bezoekmoment wordt bekend gemaakt op de website van Immo D’hondt (www.immodhondt.be) bij het desbetreffende verkoopdossier. Indien u als kandidaat koper het onroerend goed wenst te bezichtigen, dient u een afspraak te maken met de bemiddelende vastgoedmakelaar. 

De kandidaat-koper ontvangt ter plaatse alle nodige informatie aangaande het onroerend goed of kan het volledige verkoopdossier vooraf opvragen (op zijn verzoek) bij de bemiddelende vastgoedmakelaar. 

De kandidaat - koper erkent voldoende informatie te hebben ontvangen om hem in de mogelijkheid te stellen een geldig bod uit te brengen binnen de voorgeschreven termijn.

4. de prijs


De vraagprijs die in de publiciteit van het betrokken onroerend goed wordt weergegeven is de startprijs. Een bod kan uitgebracht worden op of boven deze prijs. Een bod uitgebracht onder de startprijs is nietig en zal niet in overweging genomen worden.

Het is uiteindelijk steeds de verkoper die bepaalt aan wie en voor welke prijs hij wil verkopen.

5. het uitbrengen van een bod


Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een biedingsdocument welke ter beschikking wordt gesteld door de bemiddelende vastgoedmakelaar tijdens het bezoekmoment en op de website www.immodhondt.be. 

Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden. 

Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde(n) worden geplaatst.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.

De biedingen dienen bezorgd te worden aan de bemiddelende vastgoedmakelaar op hiernavolgende wijze : 

□ persoonlijk met ontvangstbevestiging of

□ gemaild te worden naar het mailadres van de bemiddelende vastgoedmakelaar. Het mailadres is terug te vinden op de website (www.immodhondt.be) bij het desbetreffende verkoopdossier. 

De biedingen dienen uiterlijk op het vooraf meegedeelde tijdstip (datum en uur) binnen te zijn. Dit tijdstip zal in de publicatie van het onroerend goed terug te vinden zijn, nl. op onze website (www.immodhondt.be) bij het desbetreffende verkoopdossier. 

Uiterlijk een half uur na dit tijdstip zullen de biedingen worden opengemaakt door de makelaar in samenspraak met de eigenaar-verkoper.

Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken kandidaat - kopers gevraagd worden uiterlijk tegen een nieuw door de bemiddelende vastgoedmakelaar bepaald moment een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen.  Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is. 

Elke kandidaat - koper zal op de hoogte worden gebracht door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat - koper.

 

6. De verbintenissen van de kandidaat - koper


Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 kalenderdagen vanaf het moment van het uitbrengen van het bod onder gesloten omslag.

Iedere kandidaat - koper blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn van 10 kalenderdagen, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de verkoper. 

Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 kalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod. 

Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat - koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat - koper. 

7.de aanvaarding van dit reglement


Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat - koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.immodhondt.be 

8.Privacy

De bemiddelende vastgoedmakelaar handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming ; (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

De persoonsgegevens die door de kandidaat - koper worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de kandidaat - koper gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen. 

9. Aansprakelijkheid


De bemiddelende vastgoedmakelaar kan op verzoek van de verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

De bemiddelende vastgoedmakelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat - koper en/of verkoper. 

10. DIVERSE BEPALINGEN


Een kandidaat-koper mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het moment van bieding onder gesloten omslag verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en de biedingsprocedure op één of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren.

 

11.GESCHILLEN


Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement OUDENAARDE.